Enhanced sustainable mobility with marketing techniques (e-smartec) project is designed to strengthen the urban dimension of regional and local mobility policymaking, contributing to the implementation of the EU Transport White Paper, Urban Agenda and EU 2020 with a view to transit to a low carbon economy. Many European urban areas face a series of environmental challenges linked to mobility – congestion linked to air pollution. Based on the experience, sustainable urban mobility planning cannot be achieved without the commitment of key stakeholders and travellers and given this need, e-smartec proposes accompanying each step of mobility planning with the deployment of targeted marketing techniques for linking bottom-up and top-down decision making. Users’ engagement in mobility planning is often a big challenge for authorities since it requires deep knowledge of marketing and sociological aspects – overcoming this threat (of developing plans that are not acceptable by the public, thus ineffective) is the central axis of the experience exchange among authorities and experts in e-smartec project. e-smartec aims in developing action plans to start and implement effective (acceptable from both stakeholders and travellers/citizens-tourists) mobility interventions. This is the basis for a competitive, resource efficient and low carbon oriented European transport system.

The 9 e-smartec partners, from 7 EU countries representing the 6 e-smartec test-bed areas, join their forces in an ultimate goal to provide tailored guidelines on citizens’ and stakeholders engagement marketing techniques; innovative for decision-making traditional procedures although widely and effectively used in the business sector – Crowdsourcing, social media, personalized communication for awareness raising&behavior influence, “Word of Mouth communication”, “Wheel of Persuasion” & “Sustainable Market Segmentation”. Among project’s tangible outcomes are handbooks on engagement supplementing the different steps of plans and strategies development.

Project financial support ERDF for UNIZA: € 133 250

Partnership Agreement

Project summary

Partner´s details

Subsidy Contract

Project Budget

Action plan


More information about the project: https://www.interregeurope.eu/e-smartec/


Projekt rozšírenej udržateľnej mobility prostredníctvom marketingových techník (e-smartec) je určený na posilnenie mestského rozmeru tvorby stratégií regionálnej a miestnej mobility a prispieva k naplneniu strategického dokumentu EÚ – Transport White Paper, Urban Agenda and EU 2020 s cieľom prejsť na nízkouhlíkovú mobilitu.  Mnohé európske mestské oblasti čelia množstvu environmentálnych problémov spojených s mobilitou, dopravnými zápachami a s tým súvisiacim znečistením ovzdušia. Na základe skúseností nie je možné dosiahnuť trvalo udržateľné plánovanie mestskej mobility bez zapojenia a zäväzkov kľúčových zainteresovaných strán, ako aj koncových používateľov mobility, teda cestujúcich. Vzhľadom na túto potrebu konzorcium projektu e-smartec bude zavádzať cielené marketingové techniky na prepojenie zdola nahor a zhora  nadol pre každý krok plánovania mobility. Zapojenie koncových používateľov do plánovania mobility je často veľkou výzvou, pretože si vyžaduje hlboké znalosti marketingových a sociologických aspektov. Preto hlavnou osou výmeny skúseností je prekonanie tejto prekážky medzi odborníkmi a autoritami, ktorí mobilitu plánujú  a odborníkmi projektu e-smartec s cieľom vyhnúť sa takým plánom rozvoja mobility, ktoré verejnosť nebude akceptovať. Projekt e-smartec sa zameriava na vypracovanie akčných plánov pre zavedenie efektívnej mobility (prijateľnej pre všetky zainteresované strany vrátane cestujúcich / občanov-turistov). To je základom pre konkurencieschopný európsky dopravný systém zameraný na nízkouhlíkové hospodárstvo.

9 partnerov projektu zo 7 krajín EÚ zastupujúcich 6 geografických oblastí testovania marketingových techník spojilo svoje sily, aby navrhli  usmernenia pre techniky marketingu zapojenia občanov a ostatných zainteresovaných strán. Jedná sa hlavne o inovatívne rozhodovacie postupy, ktoré sa v podnikovom sektore široko a efektívne používajú, ako Crowdsourcing, sociálne médiá, personalizovaná komunikácia na zvyšovanie informovanosti a ovplyvňovanie správania, „Word of Mouth communication“, „Wheel of Persuasion“ a „Sustainable Market Segmentation“. Medzi konkrétne výsledky projektu patria príručky o angažovanosti, ktoré budú dopĺňať rozvojové stratégie a plány pre mobilitu v rôznych fázach návrhu a implementácie.

Finančná podpora z EFRR pre UNIZA: € 133 250

Viac informácií o projekte: https://www.interregeurope.eu/e-smartec/