Názov a sídlo prijímateľa: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Názov projektu: Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúceho (Value of travel time from an individual traveller’s perspective)

Miesto realizácie projektu: Univerzitný vedecký park, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Výška poskytnutého NFP: 199 578,99 EUR

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Stručný opis projektu:

Projekt Hodnota cestovného času a jej význam pre cestujúceho (MOBITIME), si kladie za dôraz podporu výskumu v oblasti hodnoty cestovného času, ako aj jej jasnej definície a významu z pohľadu cestujúceho. Hlavným cieľom projektu MOBITIME je návrh multidimenzionálnej hodnoty cestovného času z pohľadu cestujúceho a jeho individuálnych potrieb a preferencií. Medzi čiastkové ciele projektu, ktoré bude možné naplniť najmä vďaka finančnej podpore EÚ prostredníctvom OPII,  patrí zber kvalitatívnych údajov týkajúci sa hodnoty cestovného času, spracovanie a analýza zozbieraných údajov. Ďalším cieľom projektu je tvorba open datasetu poskytujúceho komplexný prehľad o preferenciách, správaní a životnom štýle, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie cestujúcich pri výbere dopravy, čas strávený prípravou na cestovanie a samotné cestovanie. Výsledky projektu prispejú tiež k dopravnému plánovaniu, ako aj k vývoju nových mobilitných služieb

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opvai.sk a  na www.opii.gov.sk

MOBITIME data set

Prieskum participácie obyvateľov

Prieskum participácie obyvateľov v plánovaní udržateľnej mobility v BSK